تاریخ شروع

02:00

دوشنبه - 1400/06/29

تاریخ پایان

05:00

سه‌شنبه - 1401/06/22

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی